Privatlivspolitik for Mølholm Rent

23. maj 2018

Mølholm Rents dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Camilla Mølholm er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Camilla Mølholm

Adresse: Holmehaven 4, 4000 Rosklide
CVR: 34445036
Telefonnr.: 22 71 77 23
Mail: Rent@Molholm.net
Website: www.Molholm.net

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Kundeoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som navn, adresse inkl. Bopælskommune, telefonnummer inkl. Mobilnummer og e-mailadresse.
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • Ingen
 2. Oplysninger om ansatte:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
   • Andre oplysninger bankkontonummer, (løn udbetales til modtagerens Nem konto).
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer, kun til brug for lønudbetaling.
   • Information om seneste dato for indhentet straffeattest
   • Oplysninger om strafbare forhold, Opbevares ikke hos Mølholm rent. Personer der ikke har en pletfri Straffeattest kan ikke være tilknyttet Mølholm rent.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Mølholm Rents formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Mølhom rent berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af dine oplysninger:
  • Mølholm rents kundehåndtering, herunder faktura opkrævning
  • Som led i firmaets planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt Administration af din relation til os
 2. Formål med behandling af oplysninger på ledere og ansatte:
  • Håndtering af ansattes og ledernes hverv og pligter i firmaet
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: planlægning af arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af planer, kontrakter m.v.

 • Håndtering af dine kunderettigheder i henhold til vedtægterne m.v.
 • Opfyldelse af kundepligter, herunder opkrævning og betaling af faktura m.v.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger også i en periode efter din evt. opsigelse

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med arbejdet sker der ikke videregivelse af dine oplysninger.. Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og ansatte i relevant omfang til SKAT. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kunde, ansat eller leder.
Kunder:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din opsigelse.

Ledere og ansatte:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.